اشک و لبخند جوانی اش دل انسان را آتش می زند ایا تحصیل برای چنین روز

کاکتوس با احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز، ورزشکاران موفق کشور درگیری لفظی احمد ولی هوتک با بازمحمد مبارز در کاکتوس #Afghanistan #1TVAF #Cactus